Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Návštěvníci webových stránek www.ukazemecoumis.cz,

právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej našich digitálních produktů a služeb. Na webových stránkách www.ukazemecoumis.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) jste si nejspíš už přečetli podrobnosti o vámi vybraném produktu nebo službě. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

Kdy se VOP použijí a jaký mají vztah k uzavřené smlouvě?

VOP se používají pro prodej digitálních produktů a služeb (v dalším textu zkráceně označováno jen jako „produkty“) a objednávku propagačních služeb (dále jen „konzultace“) přes webové rozhraní. VOP současně stanoví i bližší podmínky pro realizaci objednávek produktů, služeb a konzultací.

Samotný nákup produktů a objednávání konzultace, včetně procesu uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi námi jako Prodávajícím a vámi jako Kupujícím. Poskytování konzultací probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi námi jako Poskytovatelem a vámi jako Klientem (jako příjemcem služby). Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP.

Obsah VOP:

1. Základní údaje o nás.
2. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše.
2. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy.
4. Jak je to s cenou produktů, konzultací, služeb a jak se platí.
5. Jakým způsobem vám budou produkty, služby a konzultace dodány.
6. Jak je to s funkčností digitálního obsahu a jeho součinností s hardwarem a softwarem a jak s autorskými právy.
7. Odstoupení od Smlouvy
8. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád
9. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů 
10. Závěrem

1. Základní údaje 

Tereza Šimková

IČ: 07839065
Sídlo: V Jezírkách 202, Tuklaty, 250 82

E-mail: info@ukazemecoumis.cz
Telefon: +420 773 634 928

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Český Brod

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací. 

V dalším textu vystupujeme už jen jako „Prodávající“.

2. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

Kdo je kupující?
Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní, s Prodávajícím uzavře Kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených produktů. Při koupi digitálních produktů, konzultací a služeb se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (je to pojem používaný přímo občanským zákoníkem) a online služeb. Jako Kupujícího v dalším textu označuji i klienta, který přes webové rozhraní objedná konzultace nebo digitální produkt a uzavře s námi Kupní Smlouvu nebo Smlouvu o poskytování služeb.

Kdo je spotřebitelem?
Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.  

Co je spotřebitelská smlouva?
Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“). 

Co je smlouva uzavřená distančním způsobem?
Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si Kupující hradí sám a neliší se od běžné sazby účtované operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

Jakými právními předpisy se smluvní vztah mezi námi řídí?
Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

 

3. Jak na objednávku a uzavření smlouvy?

1. Jako Kupující objednáváte produkty i konzultace přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním umístěného objednávkového formuláře. 

 

2. Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko v košíku pod objednávkou. 

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní budete informováni e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. U konzultace je Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je jak potvrzena objednávka, tak i zaplacena celá částka. 

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o mně“ v čl. I. těchto VOP.

V případě jakýchkoliv pochybností vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám. 

Objednávat produkty, služby a vzdělávací služby přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod. 

4. Jak je to s cenou a jak se platí?

1. CENA PRODUKTŮ: Na webovém rozhraní je uvedena konečná cena. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním digitálních produktů, služeb a konzultací nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou. U každého produktu (v podrobném popisku produktu) je detailně sepsáno, co vše cena zahrnuje.

2. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu, služby nebo konzultace v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinen vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněn od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit stejnou formou, jakou byla platba uhrazena. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě. 

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni  vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. 

4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

  • Platbou převodem 

 

5. Jakým způsobem vám budou produkty a vzdělávací služby dodány?

A. Dodací podmínky produktů:

1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Při koupi digitálních produktů bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném (.docs, .xlsx) dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi vzdělávací služby si sami vybere přesný termín konzultace i mentora dle vypsaného harmonogramu a tato rezervace bude ihned po uhrazení závazná pro obě strany. 

2. DODACÍ LHŮTA: Digitální produkt bude dodán ihned po přijetí platby avšak s maximální dobou dodání 3 pracovních dnů. V případě jakýchkoliv komplikací vás budeme informovat na váš kontaktní e-mail.

3. SLUŽBA: bude dodána na základě oboustranně odsouhlaseného termínu. Termín bude navržen maximálně do 3 dnů od objednávky a to z naší strany

3. NÁKLADY NA DOPRAVU: U digitálních produktů a služeb nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání.

B. Dodací a storno podmínky konzultace:

1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Digitální produkt / Konzultace / Služba bude dodána obratem na e-mail nebo dle podmínek uvedených v popisu konkrétní služby na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. Kupující má právo absolvovat konzultace za podmínky řádné úhrady celé ceny za konzultaci. Prodávající je oprávněn změnit jednostranně podmínky konzultace např. osobu vyučujícího mentora, čas jednotlivých konzultací, přičemž je povinen o tom Kupujícího vyrozumět. Závazky mezi Kupujícím a Prodávajícím tím nejsou dotčeny. Prodávající odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel vzdělávací služby.

2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na konzultaci je možné na místo Kupujícího vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže Kupující zúčastnit, a to pouze po předchozí dohodě s Prodávajícím a v pouze případě, že je to vzhledem k obsahu konzultace přípustné a možné.

3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucím konzultaci jsou určeny pouze pro účely konkrétní konzultace a osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez našeho vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. 

4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU KONZULTACE: Kupující je v celém průběhu konzultace za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník vč. mentora vedoucího konzultaci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Kupujícím..

5. MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI: Kupující jsou povinni při účasti na konzultaci nenarušovat její průběh. Prodávající, nebo mentor konzultaci je oprávněn Kupujícího vyloučit z účasti v případě, že Kupující nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil průběh konzultace, ostatní Kupující či lektora anebo v případě, že bude průběh konzultace narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků konzultace). V případě vyloučení Kupujícího z konzultace nemá Kupující nárok na vrácení peněz, ani nárok na náhradní termín konzultace. 

6. STORNO PODMÍNKY: V případě, že by konzultace byla zrušena z jakýchkoliv důvodů na naši straně a vy jako Kupující jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení konzultace, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní termín dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena na vámi zvolený bankovní účet. Jako Kupující jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit. V případě že jste již uhradili cenu a zrušíte účast nejpozději 2 týdny před zahájením konzultace, bude vrácena celá zaplacená cena. V případě, že zrušíte účast nejpozději 1 týden před zahájením akce, bude vráceno 50% zaplacené ceny, v případě zrušení účasti v době kratší, je cena nevratná.

7. ZRUŠENÍ SLUŽBY: Pokud kupující nedodá požadované podklady nejpozději 7 dní před termínem zveřejnění. Můžeme od služby odstoupit bez další náhrady a možnosti vracení peněz. Seznam podkladů, které má kupující dodat jsou uvedeny v emailu, který kupující obdrží po objednávce společně s termínem zveřejnění. 

6. Jak je to s funkčností digitálního obsahu a jeho součinností s hardwarem a softwarem a autorskými právy?

1. Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .pdf, .docs, .xlsl. Pro stažení produktu z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. 

2. Produkty jsou vytvořeny s využitím našich znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit, nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po registraci produktů obdržíte přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněn vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

7. Odstoupení od smlouvy

1. DIGITÁLNÍ PRODUKTY: Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Smlouvy. Dle § 1837 písm. l) lze tuto možnost u digitálních produktů vyloučit. Protože jsme si kvalitou digitálních produktů naprosto jisti a současně si přejeme, abyste měli možnost si jej v klidu prostudovat, dávám všem Spotřebitelům možnost využití garance, tj. možnost bez udání důvodů odstoupit od Kupní smlouvy (a požadovat vrácení peněz) ve lhůtě 15 dnů od dodání digitálního produktu (lhůta se počítá od data obdržení produktu na e-mail). Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak ve stanovené garanční lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno e-mailem na info@ukazemecoumis.cz - uveďte předmět: ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

2. KONZULTACE: Odstoupit od Smlouvy nelze v případě, že jde o smlouvu o využití volného času, pokud je Prodávajícím toto plnění poskytováno v určeném termínu (§ 1837 písm. j) NOZ). Za smlouvu o využití volného času je považována i Smlouva o poskytnutí služeb – konzultací, pokud splňuje podmínku využití volného času Kupujícího i poskytnutí v termínu předem určeném (a právě proto jsou výše řešeny podmínky storna účasti).

3. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, resp. od využití garance vám vrátím peníze, které jsem od vás přijal jako platbu za digitální produkt, službu, nebo konzultaci. Peníze vám vrátím na vámi zvolený bankovní účet.

4. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, Smlouva se ruší. V případě, že jsme od vás obdržely před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátíme vám ji do týdne od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak. 

5. Jak vy jako Kupující, tak já jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP. 

6. Je-li vám společně s produktem nebo konzultací poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu nebo konzultace, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

8. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ. 

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.

3. U digitálních produktů, služeb a konzultací vzhledem k charakteru produktu mohou jako vady přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje) či chybějící část obsahu. Jako Prodávající zodpovídám za funkčnost a úplnost produktu při odeslání.

4. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.

5. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i e-mailem. Pokud vám digitální produkt, nebo konzultace nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení. Neúplné dodání produktů prosím neprodleně ohlaste na info@ukazemecoumis.cz.

9. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na elektronické adrese info@ukazemecoumis.cz.

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi. 

3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Závěrem

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající. 

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem. 

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. 

4. Tyto VOP jsou účinné od 1.7.2023